Návštevný a ubytovací poriadok

Návštevný a ubytovací poriadok

na vysokohorských chatách vo vlastníctve

 

Klubu slovenských turistov (KST)

Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES)

 

Návštevný a ubytovací poriadok na vysokohorských chatách vo vlastníctve KST a SHS JAMES (Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata a Chata pod Rysmi) platí pre všetkých návštevníkov ktorejkoľvek z týchto chát a súčasne určuje ich práva a povinnosti. Dodržiavanie nižšie uvedených pravidiel vedie k spolupatričnosti a ohľaduplnosti návštevníkov a zároveň zaisťuje ochranu chát napr. pred požiarom. Okrem toho na chatách platia všeobecné zásady a normy medziľudských vzťahov.

1) Každý návštevník, ktorý má záujem sa na chate ubytovať, má povinnosť sa pri príchode ohlásiť personálu chaty a predložiť identifikačný doklad.

2) Zmluvnú 50% zľavu na ubytovaní po preukázaní sa platným členským preukazom majú členovia Klubu slovenských turistov (KST), Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES), Österreichischer Touristenklub (ÖTK) a Českého horolezeckého zväzu (ČHS).

3) Prednosť na lôžko pred ostatnými návštevníkmi chaty majú chorí alebo zranení, pre ktorých zostup do doliny z dôvodu ich zdravotného stavu nie je možný.

4) Konzumácia jedla z donesených zásob nie je povolená v priestoroch jedálne. Konzumovať vlastné zásoby a variť je povolené iba na mieste na to vyhradenom.

5) Existujúce samoobslužné priestory na chate slúžiace na vlastnú prípravu jedla a nápojov sú vyhradené iba ubytovaným návštevníkom. Návštevníci, ktorí samoobslužné priestory využívajú, sú povinní v nich udržiavať poriadok a čistotu.

6) Návštevníci si musia sami zniesť do doliny všetky svoje odpadky.

7) Nočný kľud na chatách je v dobe od 22:00 h do 6:00 h. Návštevníci, ktorí vstávajú skôr, ako skončí doba nočného kľudu, sa musia správať ohľaduplne a nesmú ostatných rušiť.

8) Chatár je povinný zabezpečiť kľud na chate. Dbá o to, aby ostatní návštevníci neboli rušení hlučnou zábavou iných návštevníkov, hudbou z rádia, TV a pod. Hra na hudobné nástroje je povolená iba po dohode s chatárom.

9) Fajčenie vo všetkých  priestoroch chaty je prísne zakázané.

10) Do izieb je zakázaný vstup vo vibramoch, trekových topánkach i v lyžiarských topánkach. Je zakázané vstupovať do priestorov chaty v stúpacích železách –mačkách. Na izbách ale aj v iných priestoroch chaty s výnimkou priestorov špeciálne na to určených, je prísne zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom (sviečky, variče a pod.)

11) Pri obsadení chaty a nedostatku miesta na sedenie nesmú byť miesta na sedenie akýmkoľvek spôsobom dopredu rezervované, je nutné brať ohľad na ostatných návštevníkov.

 

12) Zvieratá sa nesmú pohybovať v priestoroch s lôžkami a v kuchyni.Volne sa nesmú pohybovať ani v priestoroch jedálne.

13) Za akékoľvek poškodenie chaty, jej zariadenia či vybavenia je plne zodpovedný so všetkými následkami ten, kto toto poškodenie spôsobil,. Za správanie sa detí sú plne zodpovední ich rodičia alebo osoby, ktoré deti sprevádzajú.

14) Za kontrolu a zabezpečovanie dodržiavania návštevného a ubytovacieho poriadku na vysokohorských chatách je zodpovedný chatár s personálom. V prípade nedodržiavania návštevného a ubytovacieho poriadku môže byť návštevník z chaty vykázaný.

15) Chatár a personál je povinný dodržiavať platný cenník ubytovania, jedla a nápojov, ktorý musí byť vyvesený na viditeľnom mieste.

16) Reklamácie a sťažnosti návštevníkov chaty sa majú prednostne vybavovať na chate. Návštevník má možnosť zaslať sťažnosť písomnou formou na nasledovné adresy vlastníkov chaty – KST a SHS JAMES:

Klub slovenských turistov (KST)

Záborského 33

831 03 Bratislava

e-mail: ustredie@kst.sk

Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES)
Junácka 6

832 80 Bratislava 
email: office@james.sk

17) Návštevník má právo núdzovo prenocovať v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo zdravotných ťažkostí aj v plne obsadenej chate.

   Zákon o HZS č. 544/2002 v znení neskorších predpisov

18) Návštevník má právo na poskytnutie informácie o aktuálnom stave počasia, predpovedi počasia, o vývoji počasia a o aktuálnom lavínovom ohrození. Chatár je povinný zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti.

     Zákon o HZS č. 544/2002 v znení neskorších predpisov

19) Personál na chate je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia a zabezpečiť odbornú lekársku pomoc.

     Zákon o HZS č. 544/2002 v znení neskorších predpisov

20) Každému ubytovanému návštevníkovi na chate odporúčame zapísať sa do knihy túr, kde uvedie predpokladaný cieľ svojej túry. Je to z dôvodu uľahčenia pátrania alebo záchrannej akcie v prípade, že by pri túre došlo k nehode alebo k zablúdeniu.

            Tento návštevný a ubytovací poriadok musí byť na chate zverejnený na dobre viditeľnom mieste.

Schválené v Bratislave dňa 6. decembra 2011.

         predseda KST – Peter Perhala                 predseda SHS JAMES – Igor Koller

Tel.: +421 901 767 420

Raňajky Leto: 6:30 - 8:00
Raňajky Zima: 7:00 - 8:30
Večera Leto: 19:00 - 20:00
Večera Zima: 18:00 - 19:00
Odubytovanie: pol hodinu po skončení raňajok
sk_SKSlovak