Návštěvní a ubytovací řád

Návštěvní a ubytovací řád

na vysokohorských chatách ve vlastnictví

Klubu Slovenská turistů (KST)

A

Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES)

 

Návštěvní a ubytovací řád na vysokohorských chatách ve vlastnictví KST a SHS JAMES (Chata u Zeleného plesa, Téryho chata, Zbojnická chata a Chata pod Rysy) platí pro všechny návštěvníky kterékoliv z těchto chat a současně určuje jejich práva a povinnosti. Dodržování níže uvedených pravidel vede k sounáležitosti a ohleduplnosti návštěvníky a zároveň zajišťuje ochranu chat např. před požárem. Kromě toho na chatách platí obecné zásady a normy mezilidských vztahů.

1) každý návštěvník, který má zájem se na chatě ubytovat, má povinnost se při příchodu ohlásit personálu chaty a předložit identifikační doklad.

2) smluvní 50% slevu na ubytování po prokázání se platným členským průkazem mají členové Klubu Slovenská turistů (KST), Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES), Rakouský Tourist Club (OTK) a Českého horolezeckého svazu (ČHS).

3) Přednost na lůžko před ostatními návštěvníky chaty mají nemocní nebo zranění, pro jejichž sestup do doliny z důvodu jejich zdravotního stavu není možný.

4) Konzumace jídla z donesených zásob není povolena v prostorách jídelny. Konzumovat vlastní zásoby a vařit je povoleno pouze na místě k tomu vyhrazeném.

5) Stávající samoobslužné prostory na chatě sloužící na vlastní přípravu jídla a nápojů jsou vyhrazeny pouze ubytovaným návštěvníkům. návštěvníci, kteří samoobslužné prostory využívají, jsou povinni v nich udržovat pořádek a čistotu.

6) Návštěvníci si musí sami snést do doliny všechny své odpadky.

7) Noční klid na chatách je v době od 22:00 hod dělat 6:00 hod. návštěvníci, kteří vstávají dříve, jak skončí doba nočního klidu, musí chovat ohleduplně a nesmí ostatních rušit.

8) Chatař je povinen zajistit klid na chatě. Dbá o to, aby ostatní návštěvníci nebyli rušeni hlučnou zábavou jiných návštěvníků, hudbou z rádia, TV lusk. Hra na hudební nástroje je povolena pouze po dohodě s Chatařem.

9) Kouření ve všech prostorách chaty je přísně zakázáno.

10) Do pokojů je zakázán vstup ve vibramy, trekových botách i v lyžařských botách. Je zakázáno vstupovat do prostor chaty v stoupacích železech -mačkách. Na pokojích ale iv jiných prostorách chaty s výjimkou prostorů speciálně k tomu určených, je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, vařiče a pod.)

11) Při obsazení chaty a nedostatku místa k sezení nesmí být místa k sezení jakýmkoliv způsobem dopředu rezervované, je nutné brát ohled na ostatní návštěvníky.

12) Zvířata se nesmí pohybovat v prostorách s lůžky a v kuchyni.Volne se nesmí pohybovat ani v prostorách jídelny.

13) Za jakékoliv poškození chaty, jejího zařízení či vybavení je plně odpovědný se všemi následky ten, kdo toto poškození způsobil,. Za chování dětí jsou plně zodpovědní jejich rodiče nebo osoby, které děti doprovázejí.

14) Za kontrolu a zajišťování dodržování návštěvního a ubytovacího řádu na vysokohorských chatách je zodpovědný chatař s personálem. V případě nedodržování návštěvního a ubytovacího řádu může být návštěvník z chaty vykázán.

15) Chatař a personál je povinen dodržovat platný ceník ubytování, jídla a nápojů, který musí být vyvěšen na viditelném místě.

16) Reklamace a stížnosti návštěvníky chaty mají přednostně vyřizovat na chatě. Návštěvník má možnost zaslat stížnost písemnou formou na následující adresy vlastníků chaty – KST SHS JAMES:

Klub Slovenská turistů (KST)

Záborského 33

831 03 Bratislava

e-mailem: ustredie@kst.sk

Slovenský horolezecký spolek JAMES (SHS JAMES)
Junácka 6

832 80 Bratislava
e-mailem: office@james.sk

17) Návštěvník má právo nouzově přenocovat v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo zdravotních potíží iv plně obsazené chatě.

Zákon o HZS č. 544/2002 ve znění pozdějších předpisů

18) Návštěvník má právo na poskytnutí informace o aktuálním stavu počasí, předpovědi počasí, o vývoji počasí a o aktuálním lavinovém ohrožení. Chatař je povinen zřídit na obecně přístupném a viditelném místě vyvěsit tabuli, na níž zveřejňuje pokyny horské služby a jiné údaje týkající se bezpečnosti osob v horské oblasti.

Zákon o HZS č. 544/2002 ve znění pozdějších předpisů

19) Personál na chatě je povinen poskytnout první pomoc v případě ohrožení života nebo zdraví a zajistit odbornou lékařskou pomoc.

Zákon o HZS č. 544/2002 ve znění pozdějších předpisů

20) Každému ubytovanému návštěvníkovi na chatě doporučujeme zapsat se do knihy túr, kde uvede předpokládaný cíl své túry. Je to z důvodu usnadnění pátrání nebo záchranné akce v případě, že by při túře došlo k nehodě nebo k zbloudilých.

Tento návštěvní a ubytovací řád musí být na chatě zveřejněn na dobře viditelném místě.

Schválené v Bratislavě dne 6. prosinec 2011.

předseda KST – Peter Perhala předseda SHS JAMES – Igor Koller